/ Fysio-experts - DIAGNOSTIEK

UITGEBREIDE DIAGNSTIEK BIJ FYSIO-EXPERTS

Heb je langdurige of complexe klachten? Of heb je net een blessure? Wij hebben deskundige therapeuten en meetapparatuur om een diagnose te kunnen stellen en gericht te kunnen behandelen.

 

Uitgebreide diagnostiek

Het klinkt zo vanzelfsprekend, dat je eerst moet weten wat er aan de hand is voordat je het kunt oplossen. Helaas is dat zeker niet altijd het geval. Eén van onze speerpunten is echter dat wij uitgebreid onderzoek willen doen voordat we een behandelplan maken. 

We bespreken de klachten en dat wat voor jou belangrijk is. Daarna gaan we kijken welke testen en onderzoeken nodig zijn. 

We hebben voor heel veel klachten specifieke meetapparatuur. Zo kunnen we exact meten hoe ver je kunt bewegen met je nek en rug in graden en of dit beperkt is, maar ook of dit na de behandeling veranderd is. We kunnen op verschillende manieren kijken hoe je spieren functioneren, door te meten hoeveel kracht de spieren kunnen leveren, hoeveel spanning er aanwezig is, hoe precies de spieren nog kunnen bewegen en of het spiersysteem wel efficiënt samenwerkt. De wijze waarop je ademhaalt, kan worden onderzocht met behulp van een capnograaf, waarbij we kijken of je een efficiënt ademhalingspatroon hebt, onder andere qua zuurstof-koolstofdioxide verhouding. Maar we hebben ook een echoapparaat en nog heel veel andere hulpmiddelen om de klachten in kaart te brengen. Voor de kinderfysiotherapie hebben we ook specifieke testen.

Een greep uit onze diagnostische instrumenten:

GEWRICHTEN

 

Beweeglijkheid

Met behulp van de Microfet 5 kunnen we de beweeglijkheid van bijvoorbeeld de rug zeer nauwkeurig meten, hierdoor kunnen we precies in exacte graden meten hoe ver je kunt bewegen en of dit binnen het normale valt. We kunnen dit ook gebruiken om te zien of je na de therapie bijvoorbeeld verder komt in het voorover buigen.

beweeglijkheid mobiliteit rug

Beweeglijkheid nek

De CROM (Cervical Range of Motion Instrument) is een meetapparaat waarmee de beweeglijkheid, in exacte graden, van de nek in kaart kan worden gebracht. 

Het apparaat werkt d.m.v. een combinatie van een magnetisch veld en vloeistof inclinometers.

Het is voor veel soorten nekklachten belangrijk om objectief bij te houden of de stijfheid of verminderde beweging van uw nek ook écht verbetert. Dat gaat "op het oog" niet zo betrouwbaar, maar met de CROM zeer nauwkeurig.

meten spieren activiteit

SPIEREN

Spieractiviteit 

Oppervlakte elektromyografie (EMG) feedback is een nieuwe, beproefde biofeedbacktechniek waarmee we meer inzicht kunnen krijgen in de kwaliteit van het spiersysteem. Oppervlakte EMG maakt gebruik van zeer gevoelige elektronische versterkers die de minuscule elektrische verschillen in lading detecteren. Deze verschillen ontstaan indien deze spiercellen via de zenuwbanen door zenuwimpulsen geprikkeld worden. Hoe meer "gespannen" de spieren; hoe hoger het signaal. Zo kunnen we objectief meten hoe gespannen jouw spieren in rust én tijdens bewegen zijn. En bepalen of dat te hoog is. Ook bij ontspanningsoefeningen kan oppervlakte EMG helpen u te laten zien en voelen hoe u beter ontspannen kunt.

kracht meten spieren

Spierkracht

Wij gebruiken een Microfet om te meten hoeveel kracht er geleverd kan worden door een specifieke spier, de Microfet geeft dit heel exact aan in Newton. Op deze manier kunnen we zien of er opvallend minder kracht geleverd kan worden, dit is bijvoorbeeld belangrijk bij een scheurtje of als er sprake is van zenuw problematiek.

kracht knijpen

Knijpkracht

In sommige gevallen is de knijpkracht afgenomen, we meten dit om in kaart te brengen in welke mate dit is afgenomen en om te kunnen bekijken of de kracht weer terug keert naar een normaal niveau. 

 

echo spieren pezen

Weefselschade/belastbaarheid in beeld met echo

Musculoskeletale echografie of beter gezegd MSU (Musculo Skeletal Ultrasound) maakt gebruik van ultrasone (niet-hoorbare) geluidsgolven om spieren, gewrichten, pezen, botten en ligamenten te onderzoeken. Een echografisch onderzoek is een zeer veilig en risicoloos onderzoek. Met MSU worden er opnames gemaakt van het houdings- en bewegingsapparaat. Spieren, pezen, en in mindere mate gewrichten en botten worden in beeld gebracht, waardoor inzicht gekregen wordt in o.a. mogelijke weefselschade en belastbaarheid van de diverse structuren.

spieren controle computergestuurd

Precies en gecontroleerd bewegen

We maken gebruik van computergestuurde apparatuur om de spierfunctie (motorische controle) inzichtelijk te maken, deze technologie is o.a. ontwikkeld door TNO. We hebben speciale apparatuur voor zowel de nek als de rug, waarbij de sensor registreert welke beweging minder gecontroleerd verloopt, welke spieren minder efficiënt functioneren en of de coördinatie en het uithoudingsvermogen van deze spieren goed is.

spiercontrole

Coördinatie en uithoudingsvermogen

Met behulp van een Stabilizer kunnen we de coördinatie en het uithoudingsvermogen van de kleine nekspieren die uw nek en hoofd laten balanceren onderzoeken. Wij zullen je een Stabilizer uitlenen wanneer je die nodig hebt om te oefenen, bijvoorbeeld als de kleine, diepe nekspieren niet efficiënt samenwerken.

gevoeligheid huid

HUIDGEVOELIGHEID

Bij verschillende aandoeningen, met name bij een hernia vanuit de nek of rug, of bijvoorbeeld bij een kanaalstenose, treedt er een gevoelsstoornis op in de armen of benen. Het Semmes-Weinstein monofilamenten onderzoek is er op gericht om in kaart te brengen of er sprake is van een gevoelsstoornis en in welke mate, neurologen en neurochirurgen maken hier ook gebruik van.

DRUK VERDRAAGZAAMHEID

Met een druk algometer kunnen we in kaart brengen vanaf welke druk het pijn gaat doen, dit geeft een indicatie t.a.v. de diagnostiek (wordt o.a. gebruikt door reumatologen), maar ook ter evaluatie van de therapie

duizeligheid BPPD

EVENWICHTSORGAAN

Met behulp van de Frenzel bril kunnen we een vorm van duizeligheid aantonen, deze bril wordt ook door de KNO-arts gebruikt. Het evenwichtsorgaan is hiermee te onderzoeken en we kunnen kijken of er nystagmus optreedt, waarna een specifieke behandeling kan worden toegepast.

ademhaling zuurstof

ADEMHALING

Capnograaf

Capnografie is het meten van de verhouding van de hoeveelheid zuurstof (O2) en kooldioxide (CO2) in uw uitgeademde lucht. De buitenlucht bestaat uit zuurstof (O2) en kooldioxide (CO2) en het giftige koolmonoxide (CO). Er is een normale, gezonde verhouding in de uitgeademde lucht van een mens. Als er te weinig CO2 wordt uitgeademd, vernauwen bijna alle bloedvaten in het lichaam iets omdat de spieren in de vaten verkrampen. Idealiter wordt slechts 12-15% uitgeademd, de overgebleven 85-88% is essentieel voor een goede zuurgraad (pH) regulatie en goede verdeling van zuurstof naar alle cellen in het lichaam.

zuurstof bloed

Saturatie

Met een saturatie meter kunnen we meten of er voldoende zuurstof aan de hemoglobine in de rode bloedcellen in de arteriën en slagaders gebonden is. De saturatie wordt uitgedrukt als een percentage en is bij gezonde personen meer dan 95%.

 

Spirometrie

Een spirometrie is een functionele test van de longen. Er wordt zo krachtig mogelijk in het apparaat uitgeblazen. De belangrijkste spirometrie test is de geforceerde vitale capaciteit (FVC - Forced Vital Capacity). Andere spirometrie testen zijn de VC ([langzame] Vitale Capaciteit) en de MVV (Maximum Voluntary Ventilation).

 

MOTORISCHE ONTWIKKELING

Alberta Infant Motor Scale (AIMS)

De AIMS is een meetinstrument waarmee de grof motorische ontwikkeling van kinderen van 0 tot 18 maanden kan worden onderzocht. De test is een observatie van de spontane motoriek van het kind. De test bestaat uit vier houdingen; buikligging, rugligging, zitten en staan. Na de observatie wordt een ontwikkelingspercentiel bepaald. Op deze wijze kan bepaald worden of er een ontwikkelingsachterstand is.

Bayley Scales of Infant Development (BSID III)

De BSID bestaat uit een motoriek en cognitieve schaal. De fysiotherapeut neemt alleen de motorische schaal af. De BSID III is een instrument om jonge kinderen met een motorische ontwikkelingsachterstand te identificeren en de motorische ontwikkeling te evalueren. Deze test wordt gebruikt bij baby's en jongen kinderen van 16 dagen tot 42 maanden. De testduur is ongeveer 20-30 minuten. De motoriekschaal is verdeeld in een subtest fijne motoriek en een subtest grove motoriek. Bij de fijne motoriek wordt gekeken naar reiken, grijpen en manipuleren van voorwerpen. Bij de grove motoriek wordt bijvoorbeeld gekeken naar houdingen, voortbewegen en evenwicht.

 

Movement ABC

Het doel van de test is het meten van afwijkingen in de motoriek bij kinderen tussen de 3 en 16 jaar. De motorische test bestaat uit 8 taken, deze zijn verdeeld in 3 subschalen namelijk; handvaardigheid, mikken&vangen en evenwicht. De uitkomst geeft een indruk op welke leeftijdsniveau het kind zich presenteert, dan wel een achterstand laat zien ten opzichte van leeftijdsgenoten. De uitkomst van de test geeft een percentielscore aan. Door het gebruik van de stoplichtmethode kan er snel worden gezien of de prestaties van het kind in normaal bereik vallen (> 15e percentiel: groen) licht afwijkend (tussen 5e en 15e percentiel: oranje) of afwijkend zijn (onder de 5e percentiel: rood)

AFPLATTING SCHEDEL T.G.V. VOORKEURSHOUDING

Plagiocephalometrie (PCM)

Plagiocephalometrie (PCM) is een meetmethode om de vorm van de schedel vast te kunnen stellen. Met de PCM meting kunnen de verschillende aspecten van plagiocephalie (scheve afplatting) en brachycephalie (symmetrische afplatting achterzijde) in maat en getal worden vastgelegd. De meting kan worden gebruikt om de mate van "afwijking" vast te stellen, maar ook om te kijken of dit in de loop van de tijd veranderd. Aan de hand van de meting kan worden vastgesteld welke therapie vorm zinvol is. De meting is even betrouwbaar als een driedimensionale CT-scan.

 

 

SCHRIJF PROBLEMEN

Systematische Opsporing van Schrijfproblemen (SOS 2)

De SOS is ontwikkeld om kinderen met motorische schrijfproblemen op te sporen. Het is voor kinderen van eind groep 3 tot en met groep 8. Er moet in vijf minuten tijd een standaardtekst worden overgeschreven. Er wordt gekeken naar de schrijfsnelheid en kwaliteit van het handschrift. Het handschrift wordt beoordeeld op: vloeiendheid, onderbrekingen, lettergrootte, onregelmatigheden en de woordspaties. De uitkomst van de test zegt iets over de mate van dysgrafie (niet of nauwelijks leesbaar) en het schrijftempo.

 

Devolpmental test of Visual-Motor Integration Revised (VMI) Beery

De Beery VMI bestaat uit drie subtesten, namelijk de visual-motor integration, visual perception test en motor coordination test. De test is een observatiemiddel om de integratie van visuele en motorische vaardigheden te beoordelen. De test bestaat uit kopiëren van figuren, herkennen van figuren en figuren tekenen. De test duurt ongeveer 15 minuten. Deze test heeft met name meerwaarde bij jonge kinderen die problemen ervaren met het leren schrijven. Met behulp van de Beery VMI kunnen problemen met de visuomotorische integratie bij kinderen worden opgespoord. De subschalen geven inzicht in de visuele perceptie en de motorische coördinatie.

 

 

Onze therapeuten

Het belangrijkste van alles is echter dat we de kennis in huis hebben om de uitslagen van alle testen goed te kunnen interpreteren en aan elkaar te koppelen. Zowel Erik als Marloes hebben les gegeven op de opleiding Fysiotherapie en Manuele Therapie, zij geven bij- en nascholing en schrijven artikelen over diagnostiek, ook zijn zij betrokken bij het opzetten van een nieuwe opleiding die vrijwel alleen maar gaat over diagnostiek en de gevolgen daarvan. Marloes doet promotieonderzoek naar diagnostiek (het onderzoeken van klachten bij patiënten) en heeft de opleiding Extended Scope Therapy gevolgd, welke gericht is op complexe klachten en het diagnostisch proces. Erik en Willem hebben samen de opleiding echografie gevolgd en Marloes doet onderzoek naar echografie en heeft de schoudermodule van de echo-opleiding gevolgd en praktijkles gegeven over echo bij rugklachten.

Patricia voert alle testen uit die met de ontwikkeling van kinderen te maken heeft, op deze manier kan zij samen met de andere zorgverleners de ontwikkeling goed in de gaten houden.

Wij maken graag gebruik van elkaars kennis en kunde en zullen dan ook niet schromen om elkaars mening te vragen indien dit gewenst is. 

Kortom om lichamelijke klachten goed te kunnen diagnosticeren, is goed contact met jou nodig, de juiste hulpmiddelen qua meetapparatuur en de “know how”. Wij hebben die kennis in huis.  

 

Verzekerd voor fysiotherapie

Fysiotherapie zit in het basispakket tot 18 jaar. Boven de 18 jaar is een aanvullende verzekering nodig. De zorgverzekeraar kan je hier meer over vertellen.

Je kunt altijd bij een fysiotherapeut terecht, ook als je besloten hebt geen aanvullende verzekering te nemen. Je betaalt dan zelf het verschuldigde tarief aan de fysiotherapeut.

 

 

Spacer